Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je tedy věc opravdu vyřešena?

Příjemce poznámky pana primátora o vlamování se do otevřených dveří se stále domnívá, že pouze Zastupitelstvo hlavního města Prahy může přijímat rozhodnutí          o změnách v území. Ale ještě 18.12.2012 v materiálu „Schválená usnesení 43. Rady HMP,“ č. usnesení 2234, schvaluje nepovolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu označenou „Radotín – výstavba rekreační vodní plochy,“ vytěžení nevýhradního ložiska štěrkopísku – etapa 2A. Rozhodnutí je jistě správné, otázkou je, zda a kdy může být zrušeno (revokováno).

Je tedy věc opravdu vyřešena, jak tvrdí pan primátor?

Z uvedených důvodů máme obavu, že nikoli.

1/ Rozhodnutím 22. Zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne  13.12.2012 byla

prozatím pozastavena přípravná stavební činnost na radotínském břehu a žádost      o výjimku ze stavební uzávěry zamítnuta.

2/ O těžbě štěrkopísku a následném využití území na pravém,  zbraslavském břehu

Berounky Rada ani Zastupitelstvo HMP nejednaly. Platí tedy všechna vydaná správní rozhodnutí o těžbě Obvodního báňského úřadu (OBÚ) Kladno.

3/ Poslední novela Stavebního zákona ustanovuje OBÚ jako samostatné stavební úřady,

takže dochází ke koncentraci moci úřadu, rozhodujícího o těžbě.

            Závěrem musíme konstatovat, že opět nejsou respektována fakta o nevyřešení střetu zájmů, obsažená v platné legislativě, a principy ochrany přírody a krajiny, zachování jejich bezplatně poskytovaných užitných funkcí a ochrana zemědělského půdního fondu. Současné neudělení výjimky ze stavební uzávěry může být velmi pravděpodobně jen dočasné a znamená pouze oddálení těžby štěrkopísku na radotínské straně Berounky. Dominantní těžba štěrkopísku na zbraslavské straně nebyla Radou ani Zastupitelstvem HMP hodnocena vůbec, ačkoli požadavek neuskutečnit tento záměr je součástí petice občanů.

            V těchto souvislostech je nutné se ptát našich zastupitelů Prahy 16 na konkrétní stanovisko k předkládané petici (ne pouze „vzato na vědomí“ jako při zasedání rado-tínského zastupitelstva 26.9.2012), dále např. jak bude v rámci existující protipovodňové ochrany řešeno území při vyústění Radotínského potoka do Berounky, jaké je stanovisko zastupitelstva k předpokládanému zvýšení hladiny podzemní vody v lokalitě Šárovo kolo po vybudování jezu a následném ohrožení stávající bytové zástavby a na mnoho dalších souvisejících otázek. K tomu je však potřeba obecné diskuse, které se naši zastupitelé z neznámých důvodů vyhýbají.

            Dne 22.12.2012 byl Městskou částí Praha 16-Radotín podán na Magistrát protinávrh ke stávajícímu návrhu územního plánu. Řeší však pouze prostor levobřežní části nivy Berounky, ponechává výstavbu jezu, v prostoru areálu Brudry jsou dvě plošně vý-znamné volné vodní plochy po těžbě (souvislost s potřebou likvidace kontaminovaných ploch?), před Lahovičkami velká vodní plocha pro přístav říční flotily atd. Pozitivní posun v přístupu řešení je zřejmý, ale bohužel nedostatečný a známý pouze jeho autorům. Čtenář si jistě porovná míru předaných informací s jinými, nesrovnatelně méně důležitými aktivitami radnice. Tím je vytvářen veliký prostor k různým spekulacím. Nedá se tomu zabránit?

            Je zřejmé, že pravomoci již tradičně nejsou doprovázeny zodpovědností. Stále platí, že kdo se neúčastní řešení problému, stává se jeho součástí. Nizozemský filosof Baruch Spinoza kdysi prohlásil: Stát zaniká, jedná-li proti rozumu. Již animální pud sebezáchovy velí: používejme prostý rozum a v duchu práva konejme!                                                                                                          J.F., J.S.