Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádřeme se k těžbě, dokud to lze!

30. 8. 2012

Pro oblast soutoku Berounky a Vltavy se jedná o změny označené jako Z 2724/00. Dle oznámení Magistrátu hl.m. Prahy proběhne opakované veřejné projednávání návrhů celoměstsky významných změn včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 24.9.2012 v 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu na Mariánském náměstí 2, Praha 1. 

Do této doby mohou dotčené orgány, majitelé dotčených pozemků a staveb a také zástupci veřejnosti podávat NÁMITKY, a to dle § 52 a § 53 zákona č. 183/2006 Sb. Připomínky může podat úplně každý bez omezení. 

Námitky a připomínky se podávají PÍSEMNĚ na adresu: 

Magistrát hl.m.Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1.

Laický překlad: Máme možnost vyjádřit své pochybnosti o plánované těžbě.

Občanské sdružení Život na soutoku (příp. Družstvo Radobyt jako vlastník pozemku dotčeného chystanou změnou) námitky zcela jistě vznese.

Příloha: Ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. v § 52 a § 53

 

Řízení o územním plánu

§ 52

(1) O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání21). Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou územní plán pořizuje. K veřejnému projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.
(2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
(3) Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
(4) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

§ 53

(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, posoudí se přiměřeně podle § 50 a koná se opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován. Na obsah pokynů se vztahuje přiměřeně ustanovení § 49.
(4) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(5) Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem je

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí12) se sdělením, jak bylo zohledněno,
d) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

(6) Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4, předloží návrh na jeho zamítnutí.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář