Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čím jsou významné lokality Radotínské údolí a Chuchelský háj zajímavé?

25. 9. 2012

Kvalita a význam evropsky významné lokality Radotínské údolí

Jedna z osmi populací včelníku v Českém krasu (a jedna z devíti populací v České republice). Jedná se o menší populaci. Při kontrole v květnu 2003 tu bylo nalezeno 14 kvetoucích rostlin soustředěných na dvě místa na okraji skalního hřebene: větší skupina výše na hřebeni zastíněná přesahujícími větvemi dubu (zarůstá třemdavou a skalníkem) a menší skupina na holé skalce níže na hřebeni. Kromě toho tu byly zjištěny i malé nekvetoucí exempláře (celkem 5 ex.) v okolí obou míst. 

Zranitelnost:

Lokalitě hrozí postupné zarůstání a zastiňování okolními dřevinami. Vzhledem k nižšímu počtu jedinců může být zdejší populace ohrožena také nahodilými extrémními výkyvy počasí (jiné přírodní katastrofy na kartě Vlivy) a nízkou schopností obnovy ze semen (na kartě Vlivy uvedeno jako Jiné přírodní procesy).

Výsadba nepůvodních dřevin borovice černé (Pinus nigra) a trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) zhruba v polovině 20. století. V současné době se šíří do travinných a skalních společenstev. Zarůstání skalních a travinných biotopů původními dřevinami a ruderálními bylinami následkem upuštění od obhospodařování (pastva, kosení údolních luk). Absence kosení některých lučních porostů v nivě potoka vedla v posledních 10–15 letech k jejich degradaci. Celkem ohroženo 30% lokality. 

Zdroj: www.nature.cz

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000068560

Kvalita a význam evropsky významné lokality Chuchelský háj

Jedná se o velmi dobře zachovalý lesní komplex s mozaikou xerotermního bezlesí.

Z floristického, ochranářského a fytogeografického hlediska patří mezi nejvýznačnější druhy cévnatých rostlin devaterník šedý (Helianthemum canum), dub pýřitý (Quercus pubescens), sesel sivý (Seseli osseum), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum) a především kosatec bezlistý český (Iris aphylla subsp. aphylla).

Území je velmi významné také z hlediska lichenologického - buelie nadzemní (Buellia epigaea) a mykologického, např. muchomůrka ježatohlavá (Amanita echinocephala), prášivka plstnatá (Bovista tomentosa), náramkovitka žlutozelená (Floccularia straminea), hvězdovka uherská (Geastrum hungaricum), zvoneček pohárkovitý (Urnula craterium).

Hodnotná je rovněž fauna teplomilných bezobratlých. Z chráněných brouků se zde vyskytuje krajník hnědý (Calosoma inquisitor) a roháč obecný (Lucanus cervus). Z dalších druhů bezobratlých se z mandelinkovitých vyskytují např. reliktní Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus imperialis, Luperus xanthopoda a Orsodacne lineola, z nosatcovitých Apion penetrans, A. jaffense, Sitona inops, z pavouků Agraecina striata, Clubiona brevipes a Eresus cinnaberinus. Z plžů se zde vyskytuje vzácná endemická závornatka Bulgarica nitidosa. V území žije též druhově početná avifauna.

V území se vyskytuje několik mezinárodně významných typických nalezišť zkamenělin (mlži a hlavonožci, graptoliti a Eurypterida – různorepi, tentakuliti a trilobiti). 

Zranitelnost:

Území není akutně ohroženo. Převážná část plochy leží v již stávajících přírodních rezervacích Homolka a Chuchelský háj. V lesích je vhodné podporovat přirozenou obnovu. Bezlesé plochy zarůstají křovinami (K3), jejichž rozvoj je zapotřebí regulovat. 

Zdroj: www.nature.cz

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000069829